UNISPACE logo

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

Spoločnosť ITC, s.r.o., sídlo Hálova 15, Bratislava 851 01, IČO 52 601 625, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 140198/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

KONTAKT:

maros.noge@unispace.online | +421 944 115 309

2. Na koho sa môžem v prípade dotazov obrátiť?

V prípade dotazov alebo otázok k ochrane Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

3. V akých situáciách bude PREVÁDZKOVATEĽ Vaše údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

Ak ste návštevníkom našej web stránky Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä online identifikátorov / údajov v rozsahu kontaktného formulára:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - Zabezpečenie funkčnosti a výkonu web stránky Prevádzkovateľa.
PRÁVNY ZÁKLAD - Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
DOBA UCHOVÁVANIA - automatické premazávanie

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zabezpečenie funkčnosti a efektívneho výkonu web stránky, ktorý dotknuté osoby návštevou na web stránke aj primerane môžu očakávať.

Ak ste návštevníkom našich fanpage (Facebook / Instagram / LinkedIn / YouTube a ostatné) Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä údaje, ktoré nám poskytnete v rámci Vašej online interakcie na našej fanpage na:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - Vytváranie základných štatistík návštevnosti na fanpage a na zlepšenie zvyšovania povedomia o Prevádzkovateľovi a jeho činnosti.
PRÁVNY ZÁKLAD - Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
DOBA UCHOVÁVANIA - na nevyhnutnú dobu

Opravený záujem Prevádzkovateľa na zvyšovaní povedomia o činnosti Prevádzkovateľa na zlepšenie obsahu fanpage.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Ak máte záujem o zasielanie nášho newslettera Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov ako meno, priezvisko a emailová adresa:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - Zasielanie newslettera a pozvánok na udalosti organizované Prevádzkovateľom.
PRÁVNY ZÁKLAD - súhlas dotknutej osoby
DOBA UCHOVÁVANIA - 5 rokov

Ak ste máte záujem zúčastniť sa/ste sa zúčastnili podujatia organizovaného Prevádzovateľom Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov ako meno, priezvisko, emailová adresa, alebo Vami dobrovoľne uvedených údajov ako navštevovaná škola, príp. ročník:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - Prehľad o počte účastníkov na podujatiach organizovaných Prevádzkovateľom.
PRÁVNY ZÁKLAD - súhlas dotknutej osoby
DOBA UCHOVÁVANIA - 5 rokov

4. Po akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

5. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Spracúvame najmä údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s návštevou našej web stránky/ našich fanpage alebo ste nám ich poskytli dobrovoľne počas účasti na podujatí.

6. Kto je príjemcom osobných údajov?

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

v nevyhnutnom rozsahu našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvných vzťahov (Microsoft Server Exchange, Websupport, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, Mailchimp a pod.);
v nevyhnutnom rozsahu iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).

7. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje v niektorých situáciách poskytujeme do tretích krajín mimo EÚ. V prípade, že ste príjemcom newslettera sú Vaše osobné údaje poskytované do USA prostredníctvom marketingovej platformy Mailchimp. Mailchimp je spoločnosťou, ktorá je v režime privacy shield a zabezpečuje primerané záruky ochrany osobných údajov. (https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/)

8. Zásady používania súborov cookies

Čo sú to súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia.
Tieto súbory identifikujú špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach.
Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta.
Aké súbory cookies používame?

TYP A ÚČEL - Esenciálne, nevyhnutné k analýze návštevnosti a na bežné fungovanie a výkon webstránky.
EXPIRÁCIA - automatické premazávanie

Nastavenie a kontrola nad súbormi cookies (tzv. cookies management):

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Súbory cookies je možné pomocou nastavenia Vášho prehliadača úplne zakázať alebo povoliť používanie len niektorých súborov cookies. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. V prípade zmeny nastavenia cookies však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť web stránky.
Proti ukladaniu cookies, ktoré zbierame na základe nášho oprávneného záujmu máte právo vzniesť námietku na e-mail Prevádzkovateľa.

9. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;
namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu; osobné údaje sa spracúvali nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.

Právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe:

vášho súhlasu alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva prostredníctvom žiadosti o výkon práva dotknutej osoby. Je povinnosťou Prevádzkovateľa zabrániť poskytnutiu osobných údajov neoprávnenej osobe.